Страница:Радиолюбитель 1925 г. №10.djvu/2

Материал из РадиоВики - энциклопедии радио и электроники
Перейти к: навигация, поиск
Выкупить рекламный блок
Эта страница не была вычитана


^ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„РАДИОЛЮБИТЕЛЬ"

Ста. редактор: X. Я. ДИАМЕНТ Редактор А. • ШЕВЦОВ. Сеяретарь: И, X. НЁВЯЖСКИЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ

(рпя рукописей и лимныд переговоров)!

Москва, Ь. Дмитровка J, под’ввд .N* 3 (З-fl этаж1.

Т.л.фоны: I

доб. 12.

№ 10 содержание! 1925 г.

Стр.

Нее м. (Текущие темы и -новости) . . 205

Радиохроника 2<>6

Радиофицированные дома 207

Вторая московская губернская конференция радиокружков 208

Всесоюзная радновыставка 209 i

11а всесоюзной радиовыставке — А. Ш. 210 « Письма радиопропагаиднету—Д. Косицын 2П *

Радиолюбительская жизнь 212

Что я предлагаю 213

Электромагнитные волны — В. Шульгин. 214 Ключ- для перевода знаков Морзе —

А. Гончарский 215

Передатчик на короткие волны—Ф. Лбов 216 Источники питания катодных ламп —

М. А. Боголепов 218

Как рождается катодная лампа — ипж.

А. Болтунов 220

Что я предлагаю 221

Электролитический выпрямитель —

И. Горой 222

Алюминиевый выпрямитель — Б. Успенский. . . • 223

Что я предлагаю 223

Расчет приемных рамок—ииж. Л. Слепни. 224

Что я предлагаю 225

Графики для расчета длины полны,

емкости и самоиндукции — Н. И. . . 226

Что я предлагаю 227

Техническая консультация — И. Горой . 228Н сведении) авторов:

Рукописи, присылаемые в редакцию» должны быть написаны на машинке или четко от руки на одной стороне листа. Чертежи могут быть даны в виде эскизов, достаточно четких. Каждый рисунок или чертеж должен иметь подпись и ссылку на соответствующее место текста.

Непринятые рукописи редакцией не возвращаются.

11а ответ прилагать почтовую марку.

Доплатные письма не принимаются.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ,

связанным с высылкой журнала, обращаться в экспедицию изд-ва „Труд и Книга44, Охотн. ' ряд, Д- 9» или по телеФ. 3-52-78 (экспедиция Контрагентства Печати), а не в редакцию.

Dusemajna populera огрело de М G. S. Р. S. (Moskva gubernia profesia Sovetoi

„Radio-Amatoro"

dedlchita рог puMIkaj k-aj teunikaj demandoj de I’amatoreco

Rodin presos richnn mnterinlon pri tenrio kij

TynaOIO“MlTld.Iuru nrangho Papanttoj, pri amatoraj elcktr >- radio mezunidoj, pri nmntoraj konstrakeioj.

Aboiiprczo рог la 1925 jaro: рог jaro (24 nmn'To) — 6.50dol. ame- | rik, рог 6 monatoj (12 №'.N?) — 3.25 dol. kun transendo.

Adreso de 1 ’ a b о n 0 j o: Moskva Ruslando., Ohotnij riad, 9,

ejdonej i „Trud i Kniga“.

Adreso do laredakcio: (por m muskriptoj) Moskva (Rusbn

do) B. Dmitrovka, 1, podjezd № 3.

Sovetlanda Radio-Kroniko

Pri radio-sekeio che Kulturkleriga fako d; V. C. S. P. S.

fDavrifjo)

Pri Radlo-oflceje che G. S. P. S

I. Рог gvidado do l’agado do i»rofesionrariizar.ioj en flnnko do radio en la linio de gubernio chn Klerigfako do G. S. P. S. 'Gubernia KonSi- 1 ntaro do Profesia.i Unuighoj) ostas kroata radio-oficejo.

II. Taskoj do Poficejo estas jonaj:

a) popularizado do radio en laboristaj amnsoj nor arangho do l*>k- ci j, disvastigo de literaturo, priskribo en sindikata preso do demandoj r.dio k. t. p.

b) Kunhelpado de I’ovoluo de laborista radio-amatoreco пег nr~ani- zado che la kluboj afl eg entorprenoj, — tie, kio oni ne havns kluh^in de radio-amatoraj rondetoj, als^rvado kaj provisado per neeesaj objek- tnj kaj materialoj kaj ilia instruktado.

c) Ilelpo por muntado on kluboj kaj en nliaj lokoj lante pirolan- t ijn radioakceptilojn por servo do annj de sindikatoj.

d) Organizado de regula alservo do prnfes'aj nrganizacioi nfi per ktea de propra radio transendo, afi lau intorkmsento kun konvenaj vastedis udigoj radio-stacioj.

e) zorgo pri ideologia flanko.de nrogramoj. b-kr.ioj. konrertoj k t o.

f) altiro do spicialaj organs, efektivgintaj lab'ran rilito do radio kaj ankau mastrumorganoj por alservo de bozon j do proforgaaizacioj k i j an 'j de sindikatoj.

Ill Radio-afieejo funkeias che K'erigfako d^ G. S. P. S, kiel e>n k miisiono. Ghio eniras: prezidurto do s^ksio de inghenioroj, 3-5 la rlej grandaj de gubernifakoj de sindikatoj. en tui nombro ankau do I’Unuigbo de Ligdil^de P. T. T. Resonndoe gvidnntoj de l’oficeja ostas ghia prezidanto, difinita do Klerigfakn de G- S. P. S.

IV. Por blenumo de siaj taskoj radioficejo:

a^ hav.as dcqeDde dj l’amnlekso do laboro konst.antajn instruktistoja au altiras ilin por period* laboro.

b) organizas lekciojn.kularsojn por radio-Anaatoroj—anoj de sindikatoj

c) organizas konsultejojn Dri rad in-demand j.

d) organizas achetadon kaj vendadon do literaturo, kunhelors akiron do materialoj neeesaj por radio-amatoraj ropdetoj.

e) penns trovi monrimeddjn por komunaj entorprenoj de radmknn- struado ka j komunaj por proTesi-organizacioj mondoj kaj provizachetadoj.

f) kunvokas lau neceseco konferencojn, kongresojn k. t. p.

d 't ^kt l-ab°r0 de unui9ha radio-amatoreco de guberniaj oficejoj kaj

i. Tutan laboroji por radio-amatoreco en apartaj unuighoj plenumns Klerigfakoj au oficejo de guberni-fakoj, kaj che interunuigha linio on pistriktoj-distrikt-prof. oficeio.-

Rimarko; Se necesas che a'asta evoluo de unuigba radio-amatoreco che la plej grandaj guborni-fakoj kaj distrikffaki*j povas esti kreilaj radiosekeioj kondicbe ilia alservo, kiel publika laboro, son organize do aparta pagata teknika aparato.

If. Taskoj de guberni-fak ij kaj distrikt-fakoj rilate do unuigba radio-amatoreco estas:

a) cfektivigo de la taskoj do radio oficejo de G. S. P. S., kid organo, direktanta radioamatoran laboron lau profesilinio.

b) oreanizado kai konsultacio de rondetoj rbo la kluboj, ilia pr>- vizido je la neeesaj objektoj por la laboro, observo do laboro do rondetoj kaj ilia gvidado

c) popularizado do radio-amatore о per arangho~do lekeioj, kursoj, k *nferencoj, kongresoj k. t. p.

A) altiro de mastrumorganoj kaj inghenieraj-teknikaj fortoj, stu- dentaron kaj uzo do toknikaj loruojoj por servo do bozonoj do radio- run detoj.

o) organizo do klarigo on la preso de sia agado do laboro *lo rondetoj.

Sekrctario do V. C. S. P. S.: A. Dogadov. Administrauto de Itlorigfako de V. C. S. P. S.: F. Senjushkin

l<ip»'rantigis: V. Jhavoronko.

9 VI—25 jaro, Moskvo.