Страница:Радиолюбитель 1926 г. №09-10.djvu/26

Материал из РадиоВики - энциклопедии радио и электроники
Перейти к: навигация, поиск
Выкупить рекламный блок
Эта страница не была вычитана


1

>g Й

& й г

>■5

s i

Ф

я £

а, ц

w .

я и

© fc£ О- © И &

s

о

то to CO ятГ ^

И ^ ^ ri n

M slag

’ S p ° * i

Ш & | 2rf

'alias

!££*&** i о и 2 S '©“ §

> 4 >,Д j^O 4

' df а Я © 4 3 .

! й ta 2 ч ri °'

§ p S о p i 1 О ?уФ © 1

■ & и ® ев <м

Kl, Я а й

) £5 а 2 ® £ .

< Р ьз S © ад 5- ) Т JJr 5 3

н © со © S 2 й

>’§gd^|sS,o

§g.&5c5 I з

Я И *0- РнОО Sh й

- О Ч Д

© Ч о с,н ft ГГ 2г '">'>

я р

3 да

1 а I ^ 1 !

'"Т-Й~ ■

PQ ©

§ ч s; се а^

Is

S.£:&g &

о ч « § £ в I

as се

Т я

vo »

О

к

Ф fcfO иЗ !т Ф й is S РцЧ Ф h О (Й О

Н И

iSSH^SL

1 g * О >>Я ®

1 Ej ф Р.о д р,

© о я я <ф о

■ * " " Й Ен Й

&£э

I

Р1"

к,

РЗ с.

а я

Я о

® СО

Я сч

s I „

g га й „ и

0 и, кч

egg

Й ^ ев

1 § ё

aSt я

ад

сЗ

а

&

о

S .

ф ©

© т И 3 ф а

1а И о W

Л 5 ^ К ^

й S,s в с Й м g и о

3 § § ч g а. 5^gg§g и 3 g g ° g B£,S |g g да со да и

£f g ” g св

я да- а . да © й ь ь и S (Й

4 Рч О © Я В О 'О ет и

®gS.5^

g-SS^I

g^||g « 

к о =в « » „

ф _ В

р да о о

да ^

ев ■©*

©8

О

0 о Р0<м

1

© се 5 S

н в

м я

К ф

в _ рчда да

§°

р.

я

я g ч£

Я и

„ 2 ® JJ > ш

-н 5 я g gas "

„ - Я «- ■ —

св.3 9 54 hifl Иод

« я

Р о

||§5 с£

tr4 . >-.4

О И

go о а о

а? С X Й да и я се да о я и

£ ю

§°

©

о ® х да § я о g да ^

а £ В о

Вои□ы« 

св да- S. © ^

а ^ да о о да

«о да-да ч я да да да да

а® с ан и

да я ^

-ет £ j 1!

я g да й к § >-»да о дай© ©

S да-15 о ST* ^ В® й и >iQ

Я5 s s а I gT 3 « § « 

ю _з"“ к

° | я 3 р« 2 « &

g ® a g g ><

В- © о Ё я се

ЯйЕЙЙЧ

се ф се Очсе я

со

© о

я я

©

Н я

2 э

я з

я я да '

Р< м

3 I да с

Ен Я „ ;

да ряда - Й

s 3й

й 8

S.&

ggo

s а я

К

j я

.J о

да vo я

о

Я о

ИЛШ«.-ЯНЙЯ'

a^aSSS.g&m

да ®е се

Ё Е-< к

о с ©

Я-ХО ьн

п ЙЬН 2 ри

Я я се к да о да да

>* Я © я

я я

о я > Цзя 5=г: я с я ■ се

- — да S о о со се

да я I a &

§ е

• -а се

! « 

Щ Ч1Ч ►*! f-a tn ►-*1 ©

OtrffltxiO^SPH

©яояядао©

ядаяя«;дакя

а я д

о « о у

8 ® SS ^ 5 «!

я

о ы да

VQ & Я

се В о е

ж да о = о да м о с g g.ce ц 5ч

0 g св

<- е-с. 2 ^

^ Я S

1 и

а да со т да я

т ® я

Я VD

Я О РчЯ

и я

w о

ф я S Р*

- О и

' и - Я я

1 да й” я да я g да-Г

о

да я

>р.ф I

S го

о £

да я ® я

да - с »я да я

да я з 5 о

§ S I S U

i ■

о О

j 6 ■ I Ь-1 1 г ©

® 2 а и о-сй Л5 &.S-я &• о g s s

- сд

- О

©

m и е I

iggsgp гГ ^ я я да

ж S я Я о я

=Е 2 се о я се я

i £ ® ^ g.

1 я - S й д g “нкя&яя &ви рг^ш и

■= 3 Й и и g S

ж м к я да о

2 g Е- ей

« да s да я p

©я-

е р- я о ^ 2 2 Е о ^ ^ я g к

Я5 Я-

« J?5

а ^

Яда ф еда

& g 2 Р я

О) © К

Q Я О г-ч о a ►О Я

я © я

£ И Я -s о еда £ К о

Я О да

?5ч« 

да vo се о ,

се

я

се

кн

г Я

=г я

S.2-J

1

« Е Я

да £ я

да Я ©

^ § да

< ” s 51 и ° « 

& V ° и S

|iS й ^

_ шКД „5 ^ р<^ и ° £s g-9 Св Я Го О _гТ да

да еда ^ от1 г-. то

я^ да даг^я

О ян да ии О

i

nS8s

4 a a

и

s'g и 8 ь a a Ен о

g s «« ®

S3 К о я fcf

a я Ё S я

Я да се я_я •< о я K.S

.« 

3 I я

1 о

|§ я > 4 ! и

I се я

■ Й I о I я

- *=€ ; се

1чРч

И

Lw

s

! Ф

я

> Рч ;е ! ^ я

яз

^ да 'о Hvo ! Я ! Р

! Я о L Ч

i< Я

! Я

Я

«у

2 5 -Л

5 да -

5 се

? « i< о

3

ч

3 *

ю

к > ©

! 1=3 I И !■« •^1 ! н

О

I да со

я . W • ©

I я ч: г ®

I %

t ©

, н

да

о , р-

! да ! 3 ) я да ! 3 [ а о

! Ч ) О

I Ю Г я

I о

t Рч

I я

О я S о ев да да W о ф >-i о Я Рч еда 8 й ки е да г

§ °§« P-О О § и да

©

, Я Р^С

! С ш

©

2 VO И

Рч да

s &S

§§ч. я S я ! я ^ да ®. да .А

Я^Фо^ЯРЯ S

g-Ф да pd о я сРн 2 go g

О ^ О

© - S

р. ©

И &

Я М >»Я Я

ев

да ч*н (-гн да - да

с « g 2 a

гг о

СО >ч I

я ®

и S о я а. ^

к я

Й

m да _э то да

се з 5? я *6*|

© ©

«э от О © 'Я Ч Ц

© Зр> - i=j я се

В? ^-Щ ^ Ф го Ч

S ©^ да о еч я „ я- °0 = £язи=в

I—Г И^»

X Я g>

saffe

ВмОо ®»и

К м й н j

„ОЙ ёоквЛ

о-е-Эяовсч^.рн

S Ш g § сч ч о w

a

§-ч£ О,IS IS я Я- о" о^р, счо

Рн«2 О ' й о <о л ., 2 ев 1=3 л ч « g и ® re S £ К s с. В ч

да да с

■ S к я

И © С ! ^ 1 Я го я

X- о о

Яда© Я О Я

О ^

Я О

Ч«й в®« 

Э© да I-Ч W яч ■—- w

МГОЯЯЕЯИЯ

я з » о

ge

Рч

я да

s,° ® г К Е4 Е Р ©

§1

■ - О

я

vo

Я

о

я

о

я й ч © я к я © © >->

се ак

со О

>■3 а

3 ча

0.3

О 0 да ^ О _

я S

о К

о ©

о ^

оз Я Я Я Р Я

о се о я

l да з я

J р я © да я р © се СО

я се я йн да

°5 3 о ^

з © да vo

я ° g я g ® 03 о с g

а®ов0

о Я Ч го о ч о да о со © да я ода ^

О 5*, Ен g G ТФ о .сеоседа © 'да ^ В да =t S g g я

в я я g о

1_ О О О о да р я о с © да о о в се я ce^j

°Hg с-« 

3 .К _,

с: 3 Я зЯ

Й да О О

■ © се»£2 w ё 2 яК и « 2 £ . § a i £•

♦ § £д о

Я © О

^ >-> к

g

1«в

СО ф

Я Я я ,

Э- я се 1

ш

р р я" © да

■ со

со р— рО

^ © ч а я g а л.

® я^

и й Е

Ир

2 ёгп

л е 5

и ^ в

м

^ © 3 се ® w

^:g.s

Б- да

о и © да »

о я g

ааё

В й я

о >-» ч

& Р я Я Я Р

й

3

«в и й се . я я я та©

да © я ‘ S £ © я р р

© о

Я Я

се

о .. ч о р

^ s я S - 2 й

о s да я

§ » о g ft

а р я я g

р vo т Р о

р

Я 5-

© да Я и ч й

се се яЬ

я I Е й се ы л ч ®

55

ф о й Я Я VO

ьовм!

Я Р Я ^ч да

g И a о св § ч п

м О /ч Ч g р§эа р

я я

оз

а ^

Я Ь5® Г Ч Го

_, се а Ч о я Ч я '

“ - ’ Я о я са » ^

чЧ 2 р« и да да

й g го а

' ТО -j

И рв.Ф

о да да Си о

§(Ч

в,

я

Т VO Ь2 VO ©

|о°

да гд о

с да Я Ш

£ Я

да -, tf Й

о*®

я о

я

© © й 5а &

© © «в ft Я ЯО К

  • ©

© х л я я да

о р © о © >> S

»“S £

я от

Й ® Г

да £э s о ч S я 3 i

Я ч Е

О © о й Ра я s.-

да

о я

loioOS

! §;£« g Й

№S0o

да 3 о да Я ■ ч я я я _ с сеуда х* й я да о р

й 'О с: О

О

о се ©

а 2 5 я © © я о озз9и

&И И “1° я D. Ч а“

Й £ Ф и d о Её Я g g R<3

§ a ass

а я S S И g И ® ев ^

g-S-ss й

S & <D § ® в й « 3 О я S S-e-и s р.и

О-

я и о я

я

S- © 2.°

0 Р Z. Я ©

1 я * я

-1- р

= g

?! аг vo да се

© ч

с

я

Я Ч я се

S &

се ..—- т s

a 3 I й

о —'

! се я да

I a ©

) £5 ©

i&gS

о В

я я

w ^ w г- да И да сч

©

S ?

да S

о о

я р

о»Я —* © ч:

Я ©

ft да

Я О

  • е- я

да

о о да р о о я a

§ I

й Ч

Я А

, Я

L Л"1

45 g 4

» e-се т

да Я a

>А© Ч О ©

да да о - a

_ а °

да сада да £3© се pvo

а ев ° Я ® В

п Ч Л?

да О О я я -я ч и се © о а

да ч да

© 3 f-4 £ Я О V'-' Я

VO

S ч ч £

ш ч g Е.

SSI

.йа

й s

р ^

hH Я

ci vo Я О

© да й

ч|

2- ч да °

О В*

О Н я S а р

р

а ® р

Sg

О?5'

ft © Я ft

И © т «я g Ч Ф . я

О О да © ><

Е° ® ® £

Ш 1 S.S

а® I Е g

a •'■«g I _ а я =с 5

_ Р да о О

2 р© я

P' t * ffl d J К

я да s я ® ©

В я 3 5 g

® Я g=a s g

Ч И ogEc.

Р £ g g Св

я й £ 5 « §«м“=& 2 &В “£

2 о гп

я ро 2 © m

Я да ^ [р м 5 g а

ф р ^ й е « 

pa v с

Я Я <N Ч <М

S Й я о 5 я

й а я и 5 р

43 я © 5° а

Ч р я а 5S ® Р Я О

§ls*§!:

g§g.8|g

л К а

А,й i х ri СО й о

Дно ag . й с

■ rt >>< tH©

" о л с*

• Д Aft „ Я ° -П к ,1 g Я ■ ® яг “ri S°* S rt - о

S S * Е Й З&Е R-

Е >7 . д ш й ь

“ й I ® О а

_ й 4$ & Е5. ® S

у ©a S'® & 1

X О.Я ? о В

-IМ © а 1

[ I

■ S® 5

са М

о^да

1 gf» I я . . *©да -да*£»в g»

. Й И ^ r=i I rt Я «3 ©

, о I ©Ко * Ч g.« 

«о 8 3 8 &н | ! g^g g S в ^ ^ a S 'S ^

^|В g g° g

-s я!и s« 

о о “ ®

о я > r a я- t3 щ мС «я

— А ,Р «С cf S '~Г т

X © £ И m х

К S 1 -&S“S!

11 s “ э &11- г:

^5 ^ ® п с -сг <

3 Й S ^ Щ и 111 и I

О « сз P-о «X н HSo-acEvi

се се

Й 5 Н о 3 с ч ^

да

о

© a

са я

§

<м cd

Я I Й

1 2 се ° , ГГ я со

, a

ч я

a

р

я

S

©

р

I ©

1«-3 ш!,Г: §

я .. а Ф

mgi§e

я о о

Еб*о®°.я

59de

ьы рг е-н -—• _ ,—,

о £3 riCJ g§

й ч И к

_1 й о i 5

a

р.4 a 5<d

Ен 3

с S о

и ; ч

и о ' ' <® Й °

• = &Ч1 g.® ю

Я К 5 Р СГ о * £ I я й се © =Рн 1 Я

Я ев ^ Я ш

да Р

а о я Ё о и ч ©

и _ К о

ьзч ф СИ Р

ЕБ5 £_г« 

a

я

I

я

3

р

©

р

©

‘£-.Н w ^

иё«||,1|^^||ёй^*§£

cd Ф и

gg я я £ s

О О и о

яда & в я я

Й Я Е! О 40 й I Я Ен

ДДЯНЕ. . = д г ^ .

  • ■&■§"* ® « g-ч g,g« 

.S н .S|

‘■— Г5

© я =с да я о й ® 3 ? g a g да^

я я

а о

ря

а о о

о о Я g ЧН а’в* я да а я © р да >ч.да о © © © «Ю

ac ®

55 ©

о а О Р. я да

&g

о ©

«еИй5©и(;вп о ^ я г * a g ^ г-, О

да. а се

да 5 Осо о <3 я ср

м « да

_ в 3 g 8о *§ gS Е Й о ® н

. ®.ва S-tN „

Ж £ S о о ч g ф чо

Ч с я g gglg '®ОЕ°И&*Й

I © а 1 3 я « 

да Я Я 40

ее ч о рО Я О Р = ЕИИН30 55.св о И о"-^ о

«■в-В 40 Йй Е

ёё« S R°g

■4-Q “евЬЗ

и 5- Uo 3vO *=С

ГО Н-Ч

g.s.s

Со.'

х s g &

g«Ss

о. _, я

Я а

5s а|

«ея-в-й S £3-3 а Я Рада X §

М и © £ ©

“о® S я ° 3 ф sg !*©*со -да , я ^яда я^

4 © а да © I © а да о я

© а и ^а я © © а н а о да оз Ро даатЯРомх

ИктМГ*

О Q Xi рЗ Я Я даХО {Я .

а ч м щ ©

да © S Я 5 •.

2 £ Я § да

^2 я « 8 W в *■ Й ев Р dSgSgo

  • 4 § « g

w — я -в-

О да °

g Я да „

ё о g ®

Я S !

® - О g

g в s § ряя

© 2 рее да я

со то tTi—г © Я

В

И ^

&*

« й ® £ а « 

о И|ч“о S ° s

a S-d ©о я о я-

ЧИЯРнЧОрЯЯ

йВВоо^В®^-

““**■§ о Ш 0.5 S

я

^ а Я г.-»-( о ud — - S Ч я ч р£ и

ч©©т^?Ио рКя ь а к d ay ©ft и

я р о Рч яг о да р о

Р я © © I

„ ? я Я я

S 0|1о

и £ ь. Э1 „

_ vo И о Я

s j>. я S Q да а я Й В да да ч и ра о s- go мчц

да tr з £ я ©

15 -йЗ*1 щ « е g я

I- О g ° Е.

S g Я 3 я Ю ев Оно ч

£да © ©

а ад ч да

е; ч я еО я о о я 'о 'да

я

р

я

а

г ©

^ © 3 © о га р=н й s

°-К1§5

К Ч Р

S &g|i|

£g°'s'o

© 3 ^ЭН да

а да да О и я И . © S'© я^ ЗвЗ„§й£*

2 4м S о teft я се £22 к ро 5 О дая S И О

да я .Б1 г5

g § да о ° я •

да ^ ^ а я

да g р £ Э я й ©да о я Е-» о йО уо о к

-■ яад к ft

ft да о g .

я а а ££ о.

S ЭЕ-й й « з а ч я да к рй £ и 2 s:

ада ^да с

Е. Е. я м Е-.

^ ® Я И р, св 5 в о

с-> **■* да я Ьй

а'о § ь в

Я да да О Я

&|ё

Я И

© ЯД „ g g Р.О Я

EEseg°

© со я да я о 'О и 03 я о s я 2 В 8 в « я с о ю £ &^_

а *>-» © я я Pft я я

м

а

Я

а

й

я

р

о

к

о

оад р о я да 5ч я О и Я S

®;sg

g g g

Т и н С5

2 О Г ч

VO да- О Я

я ^ ч а рн о со Я ^ се

а а

й яг © tH, Рьз Р о Я

2 да © да

g g к св я

Ч- да р й

Е 5 га g

4 С W м ь,

5 В «и S о ° га га ° Р Я Я _ VO

В [fs g.g

© ... S Я И

Я н ее <м к

о ire а

а а а а о ад >-j с рр ч ч

я

о О

я а

Ч 2 ф со

О

© ц,

я Б -

я © а

® Е. g g“ Я

га g g

Р/—ч © 'да° я

°^р

VO со Я

© а

ф >>

I&

я се

О а ч

© а

даг'Я

а а

р ©

о да ч я

да да Ч t=r

2 ^ Ро Я -

© ©

g-s

SS

ев 9

а

да g и а

Щ Ч и да

ея га я га а р сз

srn а Е.

>->

Я да

СО Э

©

©

да О w К7-. Я Й

ро а

tTO.P-g

я

a vo р о

ад я о

»я а ** я да ^ о а я

рад я © ГО

© >о< я

я о

VO

© 2 ч ^

р

да да я я

©

a g4

® 8 ^ Я

2 5 ®

Я да-

о к га

да ^ ел

а ад

-Й2 ^ Я о 3

З&я

я р Р 4 я

я я я

©

3 я о

4

о.

— а £

- -х

^ о &а ч и я м о

^ад .4

а и

Ч

% в

ч я

а гд . ч w

да ГО

© да ч

ее!

g —га о И

а я © ч я

да © а и

о 8S3

ieis|.

н Ч Cl и о га в й р.ш £ о * Hg g ь. Я

и я J-к S

р.в о Ч S

й S «5 5

я я © а я

я я да

- оз ^ да я г ©

g .. да.

да _э о да в- га g >40.

-S в о 2 Ч ч"-*. ft Р © ЯРО я

И*"-» ф _

gg-ll

§ои|ё

я я я а

Я Й © о да я

g а ад ч а

ге я ©

3 — р я о д

о Е “§ ЭЯ О

© о S св да р

4 ад1

а ~ а * я ^ я Я со я яг я © я ч я й да

я © я о н Е

Р а я я

Ф © д

р

я

О Г-4 да я

{s^ t-,'

&га

© Я да

© я е я р5 рч © о ч Я so: да в S

Чф |

Я Ч 2 © р>,т S'© g да 2

gss

aS | и а да

я я рч ■- e-L Ч g О

© Й ©

t4 в

а р

Рд

g 5

К иЧ

я а

а ©

О Рч я

«в га £

О , Я

Ор,и

о eg

ао л s*e-0 о да g р р ©

ш

SS

ш

ЕС

о

ш

g°-

Is*

ч а я я и

о да и о да

ч »■>> еч да и»

р р

а я

ч да да- я 2 cd ЙСО о

я ад rft 3 СО Я

а о я © R а о ф о я ч р

Я Р > да и ан

§ „ ®

!=з ад я а я ф р ч о я- © я ч 3 я ©

да S да в

сн р ч а

ГО О р

я я © ч

0 ft Рч

4 и и

К> Ш ЕМ

ВяМ

й м

да я да

Я 9

© О О ЯР да а а да go

§ ^

га о м

да § g

св а р „ pg

go®

В И сг

а ® ё

^ св

1 о В

5 g м

Ро 00 pg я я

j | ; ■

ч ^

d о л g Ря

и да се 1

Sgb

° и g

© я Я

к я а о И р

4 да а © я я чтя m да а да я о

5 3 я Щ И 5

с. а га И яРн

ев

© © СО

я да а и Й а а и а а б я ^ а да

О Я ч Чг о

© о я

да ft ft Я в в

да s

ф ра

ggo

«Sg

я © О я

•.«я о о ч а ю да ©

ф о Ф

Ч Р я

ч св-- g Я я ф а я © я МО

«р-з

а § ®

о О, Е^ В О В СЕ Е. В Я й « 

а —‘н

РО й

Й в £

2 s о

g в в

^ Я я Ни я а ф » я 2 >ч

^ t-ч fcH

| ч а о да Б я а да ф

л а я

sag

3 3 р

я я я

л ч • ' ад

2 о и и- H

ч со Р О 3

а я а я

я м £

“го £ й г< >. а

з и ее 2 В 2 Вер."

а

>• Я и

а

1 о

и bs Е 1в о5®^и а св а<; в р.а „ я Й о я w да й 1—1 и .* ю $ и S h

-ras се 3 ® со vo ю

gsgg£ в a g в 1-1

н да © я g да S чо о

я я д^ t>-(

о ^ и я ©

й й S i S

св й ра 03 ге а © р ай о да © ро ад

да

й S

о ® grt га а и S

«« 

о о

•к

о

X

Е £

га ё

>*i ® о «I {г

« а

® га

гаа н ы

О)

СП

га

ъг го ■ о •

д © « и Я

а ° да 2 g

л ч се я

© „ ч

О гА © ф ©

“ * а я р

ч s р ч а а В _ © ч р 5 о ад рч 03 й а ©

и

V ф Я Ч РЯ

о<з я .

а

g1^ * 0,0 в

5 ё ‘г I

« евН О | g © ч . р ки 3-

§ g g R О I

&sE«|s

го Я ф а —*

Я

С

Р

И О

Я ад я я

да1” о ЯЗ ч .рад Я н о g о £ о

Ч ф м О О ОД ЧсЗ

к ч « ©

5 ©

то о

VO

В Ф

< — и, . Р

о ё'ао

1 О ©

У я а2 ад ft rft а ф д се . ч д р ^ а ® а в га^.о

j а я о и ^ ra^e^roggan

ада -

Я Q, Я

ад Я да

я к да

g да © ч а ©

° я р Я >ч Рч

а 'о 'о Я го я

^д Ф © Т VD Р

О

и^а ядот:

о а ® ® 3=5 а

t4 я Р 3

н»о и а и

ч а1

§■§>

© а а я © я

©

3 св 3"

О я я

я я се

© т g 4f а я ф ч я

S да я g я я 2 « §

■Ssl

а о % н Ро а д я

  • -* ад © ад © и яга©

я о ©

а ч ю

И ы a ©

да 8

да- а

4 ©

о 23 я g

г ©

с: Р Я Я

5 з

Р 4 §1 Ч .

а ч Р 3

го« 

я р

- адад 5 о о

|3|

й°ё,

&of

да S ©

о р 9^0 а ад а Б да ад

£ ® к

£о« 

ftS-d я © а о Е-* т о о а е да ь

да да

о о

Рч ч ад Я к

ад р*©*

Ч. О о

н т ч га £,

■’ ^£с

О

2 ® я я га

ф р

© о

р

4 ^ й

Й Р.О-Й а

^!йьё

ss; ё=в "5

— эд Я Я „ и £ гг

я д ©арч^йии дадвйтлЭи-2 § я ев >>® gKEbS ^©да^.'и ©Н-ко ® й-&2 gog„a

3 m S'® & ftft^ се

да да 2 з еВата я ©

о га И ч^те0 да ^

4 Ч -4 тгр т

- о д га ед

Р © о о

© се

а яр ё